Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Słownik ciepłowniczy

A jak Aparatura pomiarowa – ciepłomierze, wodomierze będące elementami układów pomiarowo – rozliczeniowych. Są wykorzystywane do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu rozliczania ciepła.

 
 

B jak Biuro Obsługi Klienta – to zespół Doradców Klienta zajmujących sie wszelkimi sprawami naszych Odbiorców, dotyczącymi dostawy ciepła. Ich fachowość i sprawność działania powoduje, że współpraca Klienta z KPEC Spółka z o.o. jest dobrze zorganizowana. Biuro mieści się przy ulicy Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy na parterze. Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30.

 
 

C jak Ciepłomierz – przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru zużycia ciepła. Zmierzone wartości fizyczne są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ); ciepłomierz podlega kontroli organów administracji miar w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzania typu.

 
 
D jak Dżul (J) – jest to jednostka pracy, energii i ilości ciepła.
1 kJ = 1 000 J
1 MJ = 1 000 000 J
1 GJ = 1 000 000 000 J
 

 

G jak Grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło i rozliczanych według tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; podział na grupy taryfowe wynika z obowiązującej ustawy Prawa Energetycznego; został on dokonany w zależności od poziomu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do danego odbiorcy lub grupy odbiorców.

 
 
G jak Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
 

 

I jak Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów lub źródeł ciepła do odbiorników lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

 

 

K jak Kotłownia – pomieszczenie lub budynek, w którym znajduje się kocioł grzewczy połączony z urządzeniami lub instalacjami służącymi do wytwarzania i przysyłania ciepła.

 

K jak Kogeneracja - proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

 
 
L jak Lokalne źródło ciepła – lokalna kotłownia zasilająca jeden, bądź kilka sąsiadujących budynków, produkuje ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania dla podłączonych obiektów. Kotłownie tego typu są najczęściej opalane gazem, węglem kamiennym, biomasą albo olejem opałowym. Pojawiają się także alternatywne rozwiązania w oparciu o pompy ciepła, źródła geotermalne lub panele słoneczne. Lokalne źródła dobrze sprawdzają się na małych osiedlach, gdzie nie ma dostępu do scentralizowanych systemów ciepłowniczych.
 
 

M jak Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła (w naszym przypadku gorącej wody) w ciągu godziny; jest wyrażona w watach (W):

1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 kW
1 GW = 1 000 000 kW
 

 

N jak Nośnik ciepła – woda o określonych parametrach przepływu, temperatury, ciśnienia.

 
 

O jak Odbiorca ciepła – odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku lub zarządzający budynkiem; jest nim zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkańców; w takiej sytuacji odbiorcą ciepła nie są lokatorzy, a właśnie spółdzielnia czy wspólnota, która rozlicza koszty ciepła dostarczonego do budynku.

 
 

P jak Podzielnik – stosowany do rozliczania ciepła w lokalach z odbiorcami indywidualnymi; podzielnik umożliwia podział kosztów ciepła zużytego przez mieszkańców budynku na poszczególne mieszkania; podzielnik ciepła nie jest urządzeniem pomiarowym; nie podlega więc legalizacji, powinien posiadać jednak dokument dopuszczający stosowanie w budownictwie, wydany przez właściwą jednostkę.

 
 

P jak Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłączenie do jednego węzła cieplnego lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

 
 

P jak Początek sezonu grzewczegoindywidualny dla każdego odbiorcy ciepła moment, w którym zgłasza zapotrzebowanie na dostawę ciepła do budynku. Zaleca się, by nie zwlekać z rozpoczęciem sezonu grzewczego, gdyż do ogrzania nadmiernie wyziębionych ścian budynków potrzebny jest zbyt duży wydatek energetyczny. W celu rozpoczęcia dostawy ciepła do obiektu należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta KPEC.

 
 

S jak Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje należące do przedsiębiorstwa energetycznego, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł do węzłów cieplnych.

 

S jak Straty ciepła – ilość ciepła przenikająca z budynku do środowiska w jednostce czasu w określonych warunkach. Nadmierne straty ciepła powodują nieszczelne okna i drzwi, niedocieplone ściany zewnętrzne, nie ogrzewana piwnica, stropodachy i strop pod nie ogrzewanym poddaszem, niska sprawność instalacji węzła i zła izolacja przewodów cieplnych.
 
 

T jak Taryfa dla ciepła – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa określa grupy taryfowe rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania, bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz opłaty za nielegalny pobór ciepła.

 
 

T jak Termomodernizacja –jej podstawowym celem jest zmniejszenie zużycia ciepła, a tym samym ograniczenie kosztów ponoszonych na ogrzanie pomieszczenia. Główną przyczyną nadmiernych strat ciepła jest niedostateczne izolowanie budynków. Duże straty ciepła powodują: nieszczelne okna, drzwi, nieocieplane ściany zewnętrzne i stropodachy.

 
Do zabiegów termomodernizacyjnych zaliczmy:

- docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicy oraz stropodachów,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizację węzła cieplnego,

- modernizację instalacji c.o.,
- montaż zaworów termostatycznych,

- montaż automatyki pogodowej w węźle cieplnym.

 
 

U jak Układ pomiarowo – rozliczeniowy – zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu rozliczania ciepła.

 
 

W jak Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

 

W jak Wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej
wypełnia go osoba, zamierzająca przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. W odpowiedzi na złożony wniosek wydawane są warunki techniczne przyłączenia do m.s.c., które są ważne 2 lata, w przypadku gdy Klient posiada prawa do dysponowania terenem. W pozostałych przypadkach ww. warunki ważne są 1 rok.Z jak Zamówiona moc cieplna – ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która jest niezbędna do:

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ogrzewanych pomieszczeń,

- zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody,

- zapewnienia pracy innych urządzeń instalacji.
 

 

Ź jak Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.