Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Efektywność energetyczna/emisja

Wskaźniki i parametry sieci ciepłowniczej w 2023 roku

 

  

Wskaźniki emisji do powietrza w 2023 roku

 

Udział procentowy ciepła dostarczonego w 2022 roku  dla sieci G.1.1. miasta Bydgoszczy wyprodukowanego w kogeneracji, na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii wyniósł 91,74%.

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej G.1.1. miasta Bydgoszczy, na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w 2022 roku wyniósł 1,08.

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW O ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ EFEKTYWNIE ENERGETYCZNYCH URZĄDZENIACH TECHNICZNYCH

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016. poz. 831 z późn. zm.)

 

Miejsca, w których są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

1.

Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw energii:
a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania,
b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Ponadto ogłaszany jest w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Więcej informacji o instrumentach finansowych można znaleźć na stronach poniżej:
https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/

https://www.gov.pl/web/klimat/uslugi-energetyczne-w-msp

https://www.gov.pl/web/klimat/przykladowe-projekty-finansowane-w-formule-esco

https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_pl

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/

2.

Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

Informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania (art. 9 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.) oraz wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 9 ust. 3pkt 2 lit. b ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.) są zamieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie ministerstwa ds. klimatu.


Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wytyczne-dla-sektora-publicznego/

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna

3.

Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2 lub ich modernizacja

Wymiana bądź wprowadzenie zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii jest przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszony został w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001184


https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczn


https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn

4.

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jest to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

a)      ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)      ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)       wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)      całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

W ramach działań związanych z realizacją działań termomodernizacyjnych dostępnych jest szereg programów wsparcia finansowego.
Więcej informacji o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie można znaleźć m. in. na poniższych stronach:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/termomodernizacja

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow

https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

https://czystepowietrze.gov.pl/

 https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/premia-termomodernizacyjna-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow/

5.

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobro-wolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634)

System EMAS jest wspólnotowym programem działań w  zakresie środowiska naturalnego, w którym są określone zasady współpracy i  partnerstwa z przedsiębiorstwami jako strategiczne podejście do osiągnięcia celów środowiskowych. Jednym z istotnych elementów tego podejścia są dobrowolne zobowiązania. W tym kontekście niezbędne jest zachęcanie do szerszego uczestnictwa w systemie ekozarządzania i  audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz rozwój inicjatyw mających na celu zachęcenie organizacji do publikowania ścisłych i niezależnie zweryfikowanych sprawozdań dotyczących efektów działalności środowiskowej lub zrównoważonego rozwoju. EMAS pomaga organizacjom optymalizować ich procesy produkcyjne dzięki zmniejszeniu wpływu na środowisko i  bardziej wydajnemu wykorzystaniu zasobów.

EMAS jest częścią ogólnego systemu zarządzania, który obejmuje m.in strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi.

 

Rejestr EMAS, czyli rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Informacje o systemie zarządzania środowiskowego znajdują się m.in. na stronach:

https://emas.gdos.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/emas

https://www.gov.pl/web/gdos/o-emas

https://www.gov.pl/web/gdos/korzysci-z-rejestracji-w-emas

6.

Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, gmina może ustanowić gminny program niskoemisyjny wprowadzany w drodze uchwały rady gminy. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych odbywa się na podstawie określonego przez radę gminy regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, obejmującego szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w tej gminie.

Szczegółowe informacje w zakresie gminnych programów niskoemisyjnych można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych oraz w biuletynach informacji publicznej danej gminy.

 

Informację na temat bieżących publikacji aktów prawa miejscowego można znaleźć na stronach Wojewódzkich Dzienników Urzędowych:


https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wojewodzkie-dzienniki-urzedowe

 

 

 

Miejsca, w których są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń:

1.

AGD i RTV, Oświetlenie, Urządzenia biurowe

 

Na mocy wprowadzonych przepisów unijnych oraz krajowych dostawcy urządzeń odpowiadają za to, że produkty wprowadzane do obrotu powinny być opatrzone dokładnymi wydrukowanymi etykietami i kartami informacyjnymi produktu (każdy pojedynczy egzemplarz, bez dodatkowych opłat).

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/klimat/etykiety-energetyczne

https://www.gov.pl/web/klimat/baza-danych-o-produktach

https://etykietaenergetyczna.pl/


Informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń znajdują się m.in. w poniższych zasobach:
a) ustawie o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią z dnia 14.09.2012 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 378):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001203/U/D20121203Lj.pdf

 

 

b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 198, str.1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=PL


c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 39, str. 1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0106&from=PL